سرود. اولین فاطمهء صبح وجودی بانو
حجم: 4.64 مگابایت
 

سرود. عید وصال دو لالهء ریبا شد
حجم: 2.47 مگابایت

 

مدح. آسمان میخواند امشب قدسیان کف میزنند
حجم: 3.62 مگابایت
 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم