یلدا شده هجران تو،آقا برگرد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ثانیه دیر آمدن صبح زمستان

باعث شده یلدا همه بیدار بمانیم

10 قرن نیامد پسر فاطمه(س) اما

شد ثانیه ای تشنه دیدار بمانیم؟