انتظار را باید از مادر شهید گمنام پرسید...

ما چه می فهمیم معنی دلتنگی را...