وای وقتی میرسد دریا به دریا دیدنیست...

وجه رب العالمین در چشم زهرا(س) دیدنیست...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم