یک عمر میان خاک پای زوار....

در گوشه ی کفشداری اش باشم کاش...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گنبدت ضرب المثل های مرا تغییر داد...

هر که بامش بیش برفش نه،کبوتر بیشتر...