خودت بخواه که این روزگار سر برسد..

دعای این همه چشم انتظار کافی نیست..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معنی چشم انتظاری را نفهمیدم اما..

جان مادر های مفقودالاثر ها العجل..