مکه دگر برای بزرگیت کوچک است..

فریاد کن محمد که دنیا برای توست..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم