فردا که هر کسی به شفیعی برد پناه..

چشم تمام خلق به موسی بن جعفر(ع) است.....

 

 

 

 

 

 

 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم