روز میلاد شما بوسه زنم بر دست...

پدری را که به من نوکریت را آموخت....

 

 

 

 

 

 

 

شیعه ام نام و نشانم حیدر

حجم: 11.9 مگابایت
 

 

منم عبد و علی آقامه
حجم: 18.3 مگابایت
 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم