روضه-برادر امیرحسین سرایی
حجم: 16.6 مگابایت
 

 

زمینه-برادر امیرحسین سرایی
حجم: 21.4 مگابایت
 

 

شور-برادر امیرحسین سرایی
حجم: 11.6 مگابایت
 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم