خدا کند که نبینی به خواب هم حتی....
مصیبتی که چشیده حسن(ع) به بیداری..

 

 

 

 

 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم