رنگ رخساره خبر می دهد می دهد از سر درون...

صورتت زرد و کبود است خدا رحم کند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روضه-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 23 مگابایت
 

 

زمینه-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 22.1 مگابایت

 

واحد-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 9.8 مگابایت
 

 

واحد-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 10 مگابایت
 

 

شور-کربلایی احمد رضا احمری
حجم: 8.37 مگابایت

 

 

 

 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم