زمینه-سید جواد حیدری
حجم: 21.2 مگابایت
 

شور-سید جواد حیدری
حجم: 11.5 مگابایت
 

دم پایانی
حجم: 5.6 مگابایت
 

ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم