بر حاشیه برگ شقایق بنویسید...

گل تاب فشار در و دیوار  ندارد...