روضه-برادر امیرحسین سرایی
حجم: 19.4 مگابایت


زمینه-برادر امیر حسین سرایی
حجم: 22.9 مگابایت


  ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم            در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
     هرزمان شور خمینی به سر افتد مارا             دور سید علی خــــــــامنه ای می گردیم