برای اسم حسن حق نوشته غربت را...

چه عسگری بشود یا که مجتبی باشد... ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم
    در ره عشق جگر دار تر از صد مردیم
 
   هرزمان شور خمینی به سر افتد ما
   دور سید علی خــــــــامنه ای میگردیم