پای پیاده ...

هم پای جاده...

ره میسپارم به عزم زیارت...